Jajko

10 tekstów – auto­rem jest Jaj­ko.

Czy szczęście trze­ba trzy­mać jak małego mo­tyl­ka, które­go led­wo się złapało? Czy trze­ba go tak długo trzy­mać, aż um­rze? Może za nim jeszcze um­rze trze­ba szu­kać in­ne­go, żeby przy­pad­kiem nie zos­tać na lodzie? Mo­tylek nie będzie, żył wie­cznie, na­wet jak się będzie go kar­mić, a wiecie dlacze­go? Nic nie trwa wie­cznie, na­wet gdy się o to dba. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 października 2010, 14:00

Czasem z kołyski a czasem z trumny

Leżysz w małej skrzynce,
drewnianej.
Wyściełana jest atłasem
cza­sem różowego
lub białego koloru,
a cza­sem fiole­towe­go
al­bo krwis­to czerwonego.
Leżysz i łapiesz łap­czy­wie powietrze,
a cza­sem już nie od­dychasz wcale.
Cza­sami marzysz o przyszłości,
wiedząc,
że i tak two­je pla­ny się zmienią,
a cza­sem myślisz o przeszłości.
Prag­niesz się cofnąć.
Two­ja skrzyn­ka ma wieko!
A two­ja nie ma... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 października 2010, 21:43

Nor­malność to pojęcie względne.
Przykład:
Nor­malną rzeczą w świecie jest is­tnienie nienor­malnych ludzi lub nienor­malną rzeczą w świecie jest is­tnienie nor­malnych ludzi.

Zas­ta­nawiałeś się kiedyś, kto jest normalny? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 czerwca 2010, 19:13

"Tak często Cie widzę, a tak rzad­ko spotykam."


Tak cały czas, odkąd is­tnieje Skype. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 czerwca 2010, 21:50

- Mam za­bić? Swo­jego bra­ta? Mo­je rodzeństwo? Osobę, która jest po­dob­na jak krop­la wo­dy? Bliźniaka?
- Tak
- I co ja bez niego zrobię?
- Posłuchaj! Masz oczy. Jed­no iden­tyczne jak dru­gie. Spójrz w ok­no i zasłoń jed­no oko. Co widzisz? Czy widzisz o połowę mniej? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 maja 2010, 18:29

Opis siostrzenicy
"...Piękne dziec­ko. Sub­telnie okrągła twarz po ma­mie i lek­ko wyłupias­te oczy po ta­cie. Jak z rek­la­my. Mo­del­ka. Tyl­ko, żeby na przyszłość nie urosła w piórka, żeby nie stała się sa­molub­na, żeby nie zaczęła myśleć że jest lep­sza od innych.
Ta­ki człowiek, na­wet naj­piękniej­szy, w oczach dru­giego może wyglądać paskudnie." 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 kwietnia 2010, 14:38

Ciało chce się przy­tulić, bez różni­cy do kogo.
Ser­ce chce się przy­tulić, do ko­goś do ko­go ono należy.
Umysł wska­zuje tyl­ko właści­ciela ser­ca i po­maga opa­nować ciało. Ser­ca nie opa­nuje, nie da rady.

Co jeżeli ty jes­teś tak da­leko? Mój umysł nie pow­strzy­ma ciała, a ser­ce będzie mu­siało przegrać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 kwietnia 2010, 18:44

Niespodziewanie uratowana

Były wa­kac­je. Mie­szkałam w prze­miłym ośrod­ku. Ok­na mo­jego po­koju wychodziły na wschód, więc co dzień ra­no wi­tały mnie wspa­niałe i ciepłe pro­mienie słońca.
Ra­zem z przy­jaciółmi, których nie mogłam bliżej ok­reślić, po­nieważ mój [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 marca 2010, 21:46

- Widzisz ją?
- Tą z kol­czy­kiem w pępku, mi­niówce, z strin­ga­mi pod­ciągnięty­mi aż do pa­sa i z op­ta­peto­waną twarzą?
- Tak właśnie tą.
- Co z nią? Ile ona ma lat?
- To ko­lesiówka, która pa­li pod moją klatką i wrzu­ca pe­ty do skrzynek.
Obaj pat­rzy­li na siebie ze zdziwieniem.
- Chodzi z moją sios­trą do szóstej klasy!

Roz­mo­wa dwóch nas­to­latków w Ga­lerii Handlowej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 marca 2010, 13:37

- Pi­sanie lub tworze­nie nie ok­reśla two­jej wie­dzy, ok­reśla twój wewnętrzny rozsądek, twoją wyob­raźnie, twoją in­tuicję i od­po­wie­dzial­ność. To jak piszesz odzwier­cied­la twój cha­rak­ter, twoją duszę, nie wiedzę. Wie­dza jest ok­reśle­niem płyt­kim do pisania.
- Dziwnę. Co jak ja, nie piszę? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2010, 19:59
Jajko

Strome, bezsensowne, doszukujące prawdy, prawdziwe ?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jajko

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność